Zespół ProBioVege tworzą stali pracownicy oraz stażyści. Zapraszamy także chętne osoby do realizacji prac magisterskich i inżynierskich z zakresu nowoczesnych roślinnych produktów fermentowanych.

Pracownicy projektu:

Dr hab. inż. Łukasz Łopusiewicz, prof. ZUT- kierownik

Urodziłem się 7.07.1990 w Szczecinie. W roku 2014 zdobyłem tytuł magistra biotechnologii na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa. W trakcie studiów spędziłem dwa semestry na Uniwersytecie Mendla w Brnie oraz odbyłem tam 6 miesięczny staż.

W 2023 r. na podstawie Osiągnięcia naukowego pt. „Ocena potencjału makuchu lnianego jako surowca do opracowania grupy roślinnych alternatyw dla produktów nabiałowych” uzyskałem stopień doktora habilitowanego Nauk Rolniczych w dyscyplinie Technologia żywności i żywienia.

Jestem konsekwentny w dążeniu do celu, dzięki czemu już teraz mogę się pochwalić stworzeniem własnego, innowacyjnego projektu naukowego ProBioVege, który uzyskał dofinansowanie NCBIR w ramach programu Lider XI. Pozwolił on na powołanie interdyscyplinarnego (przedstawiciele technologii żywności, mikrobiologii, biotechnologii, nauk medycznych) i międzyinstytucjonalnego (2 uczelnie) zespołu.Wśród szerokiej gamy zagadnień badawczych moim głównym obszarem zainteresowań naukowych, w ramach reprezentowanej przeze mnie dyscypliny technologia żywności i żywienia, jest wykorzystanie surowców roślinnych (ze szczególnym uwzględnieniem wartościowych produktów ubocznych przemysłu olejarskiego – makuchów) do opracowania innowacyjnej, fermentowanej, bioaktywnej żywności funkcjonalnej oraz dodatków do żywności. Moje badania mają na celu nie tylko zdobycie wiedzy, ale także stanowić praktyczną odpowiedź na potrzeby rynku.

Realizuję również grant Miniatura 5 Narodowego Centrum Nauki pt. „Dojrzewanie roślinnego analogu sera z porostem pleśni. Czy procesy proteolizy i lipolizy zachodzą podobnie jak w tradycyjnym serze Camembert?”

Moje starania zostały docenione m.in. Nagrodą Naukową (II stopnia) Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów im. Prof. Edmunda Mikulaszka, wyróżnieniem w Konkursie o Nagrodę Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku dla młodych naukowców oraz zdobyciem tytułu Osobowość Roku 2020 Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii Nauka. 

Byłem wykonawcą 7 projektów polskich oraz międzynarodowych,  także licznych prac zleconych dla partnerów gospodarczych, dzięki czemu jestem bogatszy w doświadczenie i kompetencje.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

W wolnych chwilach lubię podróżować, poszukując nowych inspiracji. Staram się być szefem i motywatorem. Zbudowałem zespół, który chętnie poszerzam o kolejne kreatywne osoby. Uważam, że pracowitość, wytrwałość i ciekawość świata są kluczem do sukcesu i rozwoju.

Liczba publikacji: 78 (w tym 54 z listy JCR) 

IF: 204.634

Index Hirscha (Scopus): 16

Index Hirscha (Google Scholar): 18

Mgr inż. Szymon Macieja

Urodziłem się 17.01.1997 w Szczecinie. Ukończyłem biotechnologię (specjalizacja nanobioinżynieria) na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Od października 2021 podjąłem studia doktoranckie w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

W 2019 roku odbywałem staż w UNESP – Assis SP w Brazylii, w trakcie którego pracowałem nad pozyskaniem 5′-rybonukleotydów z wykorzystaniem odpadów przemysłu browarniczego.

Moja tematyka badawcza to bioaktywne folie i opakowania do zastosowania w przemyśle spożywczym ze szczególnym uwzględnieniem folii wykonanych z PBS. 

Moje hobby to pływanie, poweriser (skaczące szczudła) oraz gry planszowe.

Liczba publikacji: 6

IF: 21.103

Index Hirscha (Scopus): 2

Index Hirscha (Google Scholar): 3

Dr inż. Paweł Kwiatkowski

Urodziłem się 05.01.1990 roku w Choszcznie. W roku 2014 uzyskałem tytuł zawodowy magistra inżyniera na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W 2019 roku uzyskałem stopień doktora w dziedzinie nauki medyczne i nauki o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 

Obecnie pracuję jako asystent w Samodzielnej Pracowni Diagnostyki Immunologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Moja główna tematyka badawcza dotyczy właściwości immunomodulujących oraz przeciwbakteryjnych substancji pochodzenia naturalnego. 

Za najważniejszą z publikacji uważam „Innate immune response against Staphylococcus aureus preincubated with subinhibitory concentration of trans-anethole„, za którą otrzymałem główną nagrodę Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku dla młodych naukowców. Uzyskane wyniki z tej pracy pozwoliły mi na kontynuacje badań w otrzymanym grancie MINIATURA 5 NCN.

Prywatnie interesuje się sportem, historią medycyny oraz historią II wojny światowej.

Liczba publikacji: 40

IF: 80.040

Index Hirscha (Scopus): 7

Index Hirscha (Google Scholar): 10

Dr inż. Kamila Bojko

Urodziłam się w Szczecinie. W 2014 roku uzyskałam tytuł magistra inżyniera na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. I w tym samym roku rozpoczęłam studia doktoranckie. W 2016 roku w ramach programu Erasmus+ studiowałam na Uniwersytecie Rolniczym w Plovdiv (Bułgaria). Rok później odbyłam 3-miesięczne praktyki studenckie w Katedrze Fizjologii Roślin, na Wydziale Rolniczym, Uniwersytetu Rolniczego w Plovdivie (Agricultural University – Plovdiv) oraz w Instytucie Maritza (Maritza Vegetable Crops Research Institute, Plovdiv). W między czasie studiowałam na ogrodnictwie i w 2018 roku uzyskałam drugi tytuł magistra inżyniera. W 2020 roku uzyskałam stopień naukowy doktora w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Pracę obroniłam z wyróżnieniem. Od 2020 roku pracuję jako adiunkt naukowo-badawczy w Katedrze Ogrodnictwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Moją główną tematyką badawczą jest bioaktywność przechowywanych i przetwarzanych płodów rolnych.
Jestem aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, pełnie funkcję Przewodniczącego Oddziału w Szczecinie oraz jestem członkiem Zarządu Głównego PTNO. Prywatnie interesuje się motoryzacją oraz przetwarzaniem żywności. W wolnym czasie lubię spacerować i fotografować otaczający mnie krajobraz.

Liczba publikacji: 8

Index Hirscha (Scopus): 2

Index Hirscha (Google Scholar): 3

Współpracownicy i stażyści:

Mgr inż. Anna Pietrak

Urodziłam się w Szczecinie. Jestem absolwentką studiów inżynierskich na kierunku Ogrodnictwo o specjalności hortiterapia i rośliny ozdobne oraz studiów magisterskich o specjalności rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Obecnie jestem doktorantką II roku w Szkole Doktorskiej.

 

Pracę doktorską realizuje w Katedrze Ogrodnictwa na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa pod kierunkiem promotora dr hab. inż. Piotra Salachny, prof. ZUT oraz promotora pomocniczego dr inż. Łukasza Łopusiewicza. Moje badania dotyczą wpływu biostymulatorów opartych na zdegradowanych polisacharydach na wzrost paproci gruntowych w warunkach multi-stresu. 

 

Od czerwca 2021 realizuję staż w Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT w Szczecinie, pod opieką dr inż. Łukasza Łopusiewicza. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół roślin ozdobnych, paproci gruntowych oraz naturalnych biostymulatorów, a w szczególności oligosacharydów. W ramach prac Koła Naukowego Florystów prowadzę badania nad oceną wpływu pochodnych polisacharydów na wzrost roślin ozdobnych. 

 Moją pasją jest hodowanie i kolekcjonowanie roślin doniczkowych. W wolnych chwilach ćwiczę jogę.

 

Liczba publikacji: 7

IF: 24.879

Index Hirscha (Scopus): 3

Index Hirscha (Google Scholar): 4

Inż. Elżbieta Lichwiarska

Urodziłam się 15.02.2000 roku w Szczecinie. Od 2019 roku jestem studentką biotechnologii na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

W mojej pracy inżynierskiej zajmujmowałam się opracowaniem alternatyw sera Camembert z wykorzystaniem makuchów dostępnych na rynku polskim. Od 2020 roku jestem stypendystką projektu „Szkoła Orłów ZUT”, dzięki któremu zostałam objęta programem tutorskim zapewniającym indywidualna ścieżkę rozwoju.  W 2023 roku uzyskałam tytuł inźyniera.

W ramach projektu ProBioVege oraz Studenckiego Koła Naukowego Proteomiki „Proteios” biorę udział w wielu konferencjach naukowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym, na których niejednokrotnie zostałam nagrodzona. 

Prywatnie pasjonuje się sportem oraz zdrowym odżywianiem. W wolnym czasie wspieram z pasją prowadzenie domowej hodowli jamników miniaturowych.

Liczba publikacji: 1

IF: 5.123